INFO STRANA

Reklamacije i povraćaj robe

 

Pravo na rešenje eventualne reklamacije možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 

Reklamacija prilikom instalacije uređaja ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara podacima navedenim u deklaraciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju.

 

Davalac garancije je u obavezi da popravi proizvod, dok je trgovac u obavezi da zameni proizvod novim ili da vrati novac u najkraćem mogućem roku.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je kao sredstvo plaćanja koristio neku od platnih kartica, delimično ili u celom iznosu, Metalac Market d.o.o. je u obavezi da izvrši povraćaj isključivo preko za to predviđenih metoda plaćanja (VISA, EC/MC i Maestro), što podrazumeva da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.

 

Reklamacija u garantom roku – davalac garancije, u garantnom roku, o sopstvenom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i eventualnih nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, tačnije deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj.

U tom slučaju, uređaj zajedno sa računom ili kopijom računa i overenim garantnim listom šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U suprotnom, slanjem proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili dugog dokaza o kupovini ( kopija računa, slip i sl.)

 

Potrošač stiče pravo na reklamaciju ukoliko:

  • reklamirani proizvod donese u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži,
  • podnese na uvid original overen garantni list i fiskalni račun ili kopiju fiskalnog računa,
  • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

 

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije , pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjavanje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

 

Za opravdane reklamacije Metalac Market d.o.o.,u potpunosti snosi troškove transporta.