INFO STRANA

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE KRAJNJIH POTROŠAČA

 

Kupci koji su kupili proizvode preko sajta www.metalacmarket.com, mogu podneti reklamaciju e-mail- om, poštom ili telefonom. Prodavac je dužan da potrošaču pošalje brzu poštu po reklamiran proizvod o sopstvenom trošku sa reklamacionim zapisnikom u dva primerka od kojih jedan primerak zadržava potrošač, a drugi se brzom poštom vraća prodavcu. Prilikom podnošenja reklamacije kupci su u obavezi da dostave neki dokaz o kupovini (račun A4, garantni list, ili neki drugi pisani dokument koji dokazuje da je predmetni proizvod kupljen preko sajta www.metalacmarket.com). U slučaju da se reklamacija podnese telefonom, obaveza potrošača je da naknadno dostavi dokaz o kupovini (sa proizvodom) brzom poštom.

 

Trgovac je u obavezi da kupcu dostavi odgovor o opravdanosti i načinu rešavanja reklamacije u roku od 8 dana nakon prijema na adresu koju kupac navede u reklamacionom zapisniku.

 

Kompletno Uputstvo o načinu rešavanja reklamacija u kome je detaljno objašnjen način rešavanja reklamacija za proizvode kupljene preko sajta www.metalacmarket.com, potrošači mogu pogledati ovde.