ИНФО СТРАНА

Рекламације и повраћај робе

 

Право на решење евентуалне рекламације можете остварити у следећим случајевима:

 

Рекламација приликом инсталације уређаја или првог пуштања - Уколико се приликом инсталације или првог пуштања у рад констатује да је испоручени прозвод оштећен, некомплетан, да не одговара подацима наведеним у декларацији или је неисправан, купац има право на рекламацију.

 

Давалац гаранције је у обавези да поправи производ, док је трговац у обавези да замени производ новим или да врати новац у најкраћем могућем року.

 

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је као средство плаћања користио неку од платних картица, делимично или у целом износу, Металац Маркет д.о.о. је у обавези да изврши повраћај искључиво преко за то предвиђених метода плаћања (VISA, EC/MC и Мaestro), што подразумева да ће банка на захтев продавца обавити повраћај новчаних средстава на рачун корисника картице.

 

Рекламација у гарантом року – давалац гаранције, у гарантном року, о сопственом трошку обезбеђује отклањање кварова и евентуалних недостатака производа који произилазе из неподударности стварних са прописаним, тачније декларисаним карактеристикама квалиитета производа.

У случају неизвршења ове обавезе, давалац гаранције ће поправити покварени уређај.

У том случају, уређај заједно са рачуном или копијом рачуна и овереним гарантним листом шаљете у сервис искључиво на адресу овлашћеног сервиса која је уписана на гарантном листу. У супротном, слањем производа у неовлашћени сервис производ губи гаранцију.

 

Потрошач може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба купљена, односно на другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним или електронским путем уз доставу рачуна на увид или дугог доказа о куповини ( копија рачуна, слип и сл.)

 

Потрошач стиче право на рекламацију уколико:

  • рекламирани производ донесе у овлашћени сервис назначен на гарантном листу у оригиналној амбалажи,
  • поднесе на увид оригинал оверен гарантни лист и фискални рачун или копију фискалног рачуна,
  • након тога, све информације о статусу производа који је на сервису купац искључиво добија од овлашћеног сервиса где је оставио производ.

 

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од пријема рекламације , писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор продавца на рекламацију потрошача мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњавање о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације. Рок не може да буде дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације.

 

За оправдане рекламације Металац Маркет д.о.о.,у потпуности сноси трошкове транспорта.